Obchodní podmínky | Duux | Navrženo pro lepší vzduch.
Duux - doprava zdarma (jen v Nizozemsku)Doprava zdarma od 20€ v rámci Nizozemska
Duux - doručení do druhého dneObjednání v pracovní dny do 22:00, doručení zítra
Duux - vrácení zdarmaVrácení zdarma do 14 dnů
Duux - mezinárodní doprava zdarmaMezinárodní doprava zdarma od 150€

Obchodní podmínky – Duux.com

Obsah:

Článek 1 – Definice

Článek 2 – Totožnost podnikatele

Článek 3 – Použitelnost

Článek 4 – Nabídka

Článek 5 – Dohoda

Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

Článek 7 – Povinnosti spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou

Článek 8 – Uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a náklady s tím spojené

Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení od smlouvy

Článek 10 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Článek 11 – Cena

Článek 12 – Soulad a dodatečná záruka

Článek 13 – Dodání a provedení

Článek 14 – Transakce s dobou trvání: doba trvání, ukončení a prodloužení

Článek 15 – Platba

Článek 16 – Reklamační řízení

Článek 17 – Spory

Článek 18 – Doplňující nebo odchylná ustanovení

Článek 1 – Definice

V těchto podmínkách platí následující definice:

1. Dodatečná smlouva: dohoda, na jejímž základě spotřebitel získává produkty, digitální obsah a / nebo služby v souvislosti se smlouvou uzavřenou na dálku a toto zboží, digitální obsah a / nebo služby jsou poskytovány podnikatelem nebo třetí stranou na základě dohody mezi touto třetí stranou a podnikatelem;
2. Lhůta na rozmyšlenou: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
3. Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná za účelem souvisejícím s její obchodní činností, podnikáním, řemeslem nebo povoláním;
4. Den: kalendářní den;
5. "digitálním obsahem" data vytvořená a poskytnutá v digitální podobě;
6. Smlouva o pokračujícím plnění: dohoda, která se vztahuje na pravidelné dodávky zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu během určitého období;
7. Trvalý nosič dat: jakýkoli nástroj – včetně e-mailu – který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, které jsou mu adresovány osobně, způsobem, který umožňuje budoucí konzultaci nebo použití po dobu, která je přizpůsobena účelu, pro který jsou informace určeny, a která umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;
8. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
9. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba a nabízí produkty, (přístup) digitální obsah a / nebo služby spotřebitelům na dálku;
10. Smlouva na dálku: dohoda, která je uzavřena mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci organizovaného systému pro prodej produktů, digitálního obsahu a / nebo služeb na dálku, přičemž až do uzavření smlouvy se provádí výhradní nebo souběžné použití jedné nebo více technik komunikace na dálku;
11. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: evropský vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze I těchto podmínek; Příloha I nemusí být zpřístupněna, pokud spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o jeho objednávku;
12. Technika komunikace na dálku: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel museli být spolu ve stejné místnosti současně.

Článek 2 – Totožnost podnikatele

Jméno podnikatele: Duux B.V.

Obchodování pod názvem (názvy):

– Duux B.V.
– www.duux.com

Adresa do zaměstnání:

Veghelsedijk 2f
NL-5406 Uden

Přístupnost:
Od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00
Telefonní číslo: 0162700567

E-mailová adresa: info @duux.com
Číslo obchodní komory: 72814179
DIČ: NL859246140B01

Článek 3 – Použitelnost

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu uzavřenou na dálku mezi podnikatelem a spotřebitelem.
2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude znění těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněno spotřebiteli. Není-li to přiměřeně možné, podnikatel před uzavřením smlouvy na dálku uvede, jak může podnikatel nahlížet do všeobecných obchodních podmínek a že budou na žádost spotřebitele co nejdříve zaslány zdarma.
3. Je-li smlouva uzavřena na dálku elektronicky, odchylně od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku může být znění těchto všeobecných obchodních podmínek spotřebiteli zpřístupněno elektronicky tak, aby je spotřebitel mohl snadno uložit na trvalém nosiči dat. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze všeobecné obchodní podmínky číst elektronicky a že budou zaslány bezplatně na žádost spotřebitele elektronickými prostředky nebo jinak.
4. V případě, že se na tyto všeobecné obchodní podmínky vztahují zvláštní podmínky produktu nebo služby, platí obdobně druhý a třetí odstavec a spotřebitel se může v případě protichůdných podmínek vždy dovolávat příslušného ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější.

Článek 4 – Nabídka

1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.
2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis musí být dostatečně podrobný, aby spotřebiteli umožnil řádné posouzení nabídky. Pokud podnikatel používá obrázky, jedná se o skutečnou reprezentaci nabízených produktů, služeb a / nebo digitálního obsahu. Zjevné chyby nebo zjevné chyby v nabídce podnikatele nezavazují.
3. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká jsou práva a povinnosti spojené s přijetím nabídky.

Článek 5 – Dohoda

1. S výhradou odstavce 4 se smlouva uzavírá v okamžiku přijetí nabídky spotřebitelem a splnění podmínek v ní stanovených.
2. Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky, podnikatel okamžitě potvrdí přijetí přijetí nabídky elektronicky. Dokud podnikatel nepotvrdí přijetí tohoto přijetí, může spotřebitel smlouvu zrušit.
3. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel přijme vhodná technická a organizační opatření k zajištění elektronického přenosu dat a zajištění bezpečného webového prostředí. Pokud spotřebitel může platit elektronicky, podnikatel bude dodržovat vhodná bezpečnostní opatření.
4. Podnikatel se může v právních rámcích informovat, zda spotřebitel může splnit své platební povinnosti, jakož i o všech skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy uzavřené na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření dobré důvody k tomu, aby smlouvu neuzavřel, je oprávněn odmítnout objednávku nebo odůvodněnou žádost nebo připojit k provedení zvláštní podmínky.
5. Nejpozději při dodání produktu, služby nebo digitálního obsahu spotřebiteli zašle podnikatel následující informace, písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalém nosiči dat:

a. návštěvní adresa provozovny podnikatele, kam se spotřebitel může obrátit se stížnostmi;
b. podmínky, za kterých a jakým způsobem může spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, nebo jasné prohlášení o vyloučení práva na odstoupení od smlouvy;
c. informace o zárukách a stávajícím poprodejním servisu;
d. cena včetně veškerých daní z produktu, služby nebo digitálního obsahu; případně náklady na dodání; a způsob platby, dodání nebo plnění smlouvy uzavřené na dálku;
e. požadavky na ukončení dohody, pokud dohoda trvá déle než jeden rok nebo je na dobu neurčitou;
f. pokud má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

6. V případě dlouhodobé transakce se ustanovení předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodávku.

Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

Pro produkty:

1. Spotřebitel může ukončit smlouvu o koupi výrobku během lhůty na rozmyšlenou v délce 14 dnů bez udání důvodu. Podnikatel se může spotřebitele zeptat na důvod odstoupení, ale nevinen ho uvést svůj důvod (důvody).
2. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem poté, co spotřebitel nebo třetí strana předem určená spotřebitelem, která není dopravcem, obdržela produkt nebo:

a. pokud si spotřebitel objednal několik výrobků ve stejném pořadí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržela poslední produkt. Podnikatel může za předpokladu, že o tom jasně informoval spotřebitele před objednávkovým procesem, odmítnout objednávku několika produktů s jinou dodací lhůtou.
b) pokud se dodávka produktu skládá z několika zásilek nebo částí: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržela poslední zásilku nebo poslední část;
c. v případě dohod o pravidelných dodávkách produktů během určitého období: den, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí strana obdržela první produkt.

V případě služeb a digitálního obsahu, které nejsou poskytovány na hmotném nosiči:

3. Spotřebitel může ukončit smlouvu o poskytování služeb a smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči po dobu 14 dnů bez udání důvodu. Podnikatel se může spotřebitele zeptat na důvod odstoupení, ale nevinen ho uvést svůj důvod (důvody).
4. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 3 začíná běžet dnem následujícím po uzavření dohody.

Prodloužená lhůta na rozmyšlenou u produktů, služeb a digitálního obsahu, které nebyly dodány na hmotném nosiči v případě neinformování o právu na odstoupení od smlouvy:

5. Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, lhůta na rozmyšlenou uplyne dvanáct měsíců po skončení původní lhůty na rozmyšlenou stanovené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku.
6. Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci do dvanácti měsíců od data účinnosti původní lhůty na rozmyšlenou, lhůta na rozmyšlenou uplyne 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel tyto informace obdržel.

Článek 7 – Povinnosti spotřebitele během lhůty na rozmyšlenou

1. Během období na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Produkt rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro určení povahy, vlastností a fungování výrobku. Výchozím bodem je, že spotřebitel může s výrobkem zacházet a kontrolovat jej pouze tak, jak by mu to bylo dovoleno v obchodě.
2. Spotřebitel odpovídá pouze za znehodnocení výrobku, které je výsledkem způsobu manipulace s výrobkem, který přesahuje rámec toho, co je povoleno v odstavci 1.
3. Spotřebitel neodpovídá za odpisy produktu, pokud mu podnikatel neposkytl všechny zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy před nebo při uzavření smlouvy.

Článek 8 – Uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a náklady s tím spojené

1. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, oznámí to podnikateli ve lhůtě na rozmyšlenou prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy nebo jiným jednoznačným způsobem.
2. Co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů ode dne následujícího po oznámení uvedeném v odstavci 1, spotřebitel zašle produkt zpět nebo jej předá (oprávněnému zástupci) podnikatele. To není nutné, pokud podnikatel nabídl, že si produkt vyzvedne sám. Spotřebitel v každém případě dodržel lhůtu pro vrácení, pokud vrací výrobek před uplynutím lhůty na rozmyšlenou.
3. Spotřebitel vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím, pokud je to přiměřeně možné v původním stavu a balení a v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.
4. Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva odstoupit od smlouvy nese spotřebitel. Riziko přepravy nese prodávající.
5. Prodávající nese přímé náklady na vrácení produktu, pokud není při nákupu produktu uvedeno jinak.
6. Pokud spotřebitel odstoupí poté, co nejprve výslovně požádal, aby poskytování služby nebo dodávky plynu, vody nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo v určitém množství, začaly během lhůty na rozmyšlenou, dluží spotřebitel podnikateli částku, která je úměrná té části povinnosti, kterou podnikatel splnil v době odstoupení, ve srovnání s plným splněním závazku.
7. Spotřebitel nenese žádné náklady na poskytování služeb nebo dodávky vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji v omezeném objemu nebo množství, ani na dodávku dálkového vytápění, pokud:

a. podnikatel neposkytl spotřebiteli zákonem požadované informace o právu na odstoupení od smlouvy, náhradě nákladů v případě odstoupení od smlouvy nebo vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, nebo
b) spotřebitel výslovně nepožádal o zahájení poskytování služby nebo dodávek plynu, vody, elektřiny nebo dálkového vytápění během období chladicí lhůty.

8. Spotřebitel nenese žádné náklady na úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, pokud:

a. před jejím dodáním výslovně nesouhlasil se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;
b. neuznal ztrátu svého práva na odstoupení od smlouvy při udělení svého souhlasu; nebo
c. podnikatel toto prohlášení spotřebitele nepotvrdil.

9. Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, všechny další smlouvy budou ze zákona zrušeny.

Článek 9 - Povinnosti podnikatele v případě odstoupení od smlouvy

1. Pokud podnikatel učiní oznámení o odstoupení spotřebitelem elektronicky, okamžitě zašle potvrzení o přijetí po obdržení tohoto oznámení.
2. Podnikatel vrátí všechny platby spotřebitele, včetně veškerých nákladů na doručení účtovaných podnikatelem za vrácený produkt, okamžitě, ale do 14 dnů ode dne, kdy mu spotřebitel oznámí odstoupení. Pokud podnikatel nenabídne, že si produkt vyzvedne sám, může počkat na vrácení peněz, dokud produkt neobdrží nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt vrátil, podle toho, co nastane dříve.
3. Podnikatel používá stejné platební prostředky pro vrácení, které použil spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jinou metodou. Vrácení peněz je pro spotřebitele bezplatné.
4. Pokud se spotřebitel rozhodl pro dražší způsob doručení než nejlevnější standardní doručení, podnikatel nemusí hradit dodatečné náklady na dražší způsob.

Článek 10 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Podnikatel může z práva na odstoupení od smlouvy vyloučit následující produkty a služby, ale pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, alespoň včas pro uzavření smlouvy:

1. Produkty nebo služby, jejichž cena podléhá výkyvům na finančním trhu, na které podnikatel nemá žádný vliv a které se mohou objevit během lhůty pro odstoupení od smlouvy
2. Dohody uzavřené během veřejné dražby. Veřejnou dražbou se rozumí způsob prodeje, při kterém podnikatel nabízí produkty, digitální obsah a/nebo služby spotřebiteli, který je osobně přítomen nebo je mu dána příležitost být osobně přítomen na aukci pod vedením dražitele, a ve kterém je úspěšný dražitel povinen zakoupit produkty, digitální obsah a/nebo služby;
3. Smlouvy o poskytování služeb po úplném provedení služby, ale pouze pokud:

a. exekuce byla zahájena s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
b. spotřebitel uvedl, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile podnikatel plně provede smlouvu;

4. Souborné služby pro cesty uvedené v článku 7:500 nizozemského občanského zákoníku a dohody o přepravě cestujících;
5. Smlouvy o poskytování služeb pro poskytování ubytování, pokud smlouva stanoví určitý den nebo dobu plnění a jiné než pro obytné účely, nákladní dopravu, služby pronájmu automobilů a stravování;
6. dohody týkající se volnočasových aktivit, pokud dohoda stanoví určité datum nebo lhůtu pro jejich provedení;
7. výrobky vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nejsou prefabrikované a které jsou vyrobeny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které jsou jasně určeny pro konkrétní osobu;
8. Výrobky, které se rychle kazí nebo mají omezenou trvanlivost;
9. zapečetěné výrobky, které nejsou vhodné k vrácení z důvodů ochrany zdraví nebo hygieny a jejichž pečeť byla po dodání porušena;
10. Produkty, které jsou svou povahou neodvolatelně smíchány s jinými produkty po dodání;
11. Alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísání trhu, na které podnikatel nemá žádný vliv;
12. Zapečetěné zvukové, obrazové záznamy a počítačový software, jejichž pečeť byla po dodání porušena;
13. noviny, časopisy nebo časopisy, s výjimkou jejich předplatného;
14. Poskytování digitálního obsahu jiného než na hmotném nosiči, avšak pouze tehdy, pokud:

a. exekuce byla zahájena s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele; a
b. spotřebitel uvedl, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Článek 11 – Cena

1. Po dobu platnosti uvedenou v nabídce nebudou ceny nabízených produktů a/nebo služeb zvyšovány, s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH.
2. Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a na které nemá žádný vliv, s variabilními cenami. Tento závazek k výkyvům a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílovými cenami, jsou uvedeny v nabídce.
3. Zvýšení ceny do 3 měsíců od uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
4. Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:

a. jsou výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení; nebo
b. spotřebitel má pravomoc ukončit smlouvu s účinností ode dne, kdy zvýšení ceny nabude účinnosti.
5. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou včetně DPH.

Článek 12 - Dodržování dohody a zvláštní záruka

1. Podnikatel zaručuje, že produkty a / nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na spolehlivost a / nebo použitelnost a právními předpisy a / nebo vládními předpisy platnými k datu uzavření smlouvy. Pokud je to dohodnuto, podnikatel také zaručuje, že výrobek je vhodný pro jiné než běžné použití.
2. Dodatečná záruka poskytnutá podnikatelem, jeho dodavatelem, výrobcem nebo dovozcem nikdy neomezuje zákonná práva a nároky, které může spotřebitel uplatnit vůči podnikateli na základě dohody, pokud podnikatel nesplnil svou část smlouvy.
3. Dodatečnou zárukou se rozumí jakákoli povinnost podnikatele, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, ve které poskytuje spotřebiteli určitá práva nebo nároky, které přesahují to, co je ze zákona povinen učinit v případě, že nedodržel svou část dohody.

Článek 13 – Dodání a provedení

1. Podnikatel bude věnovat maximální možnou péči při přijímání a provádění objednávek produktů a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb.
2. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel oznámil podnikateli.
3. Při řádném dodržení toho, co je uvedeno v článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek, provede podnikatel přijaté objednávky rychle, nejpozději však do 30 dnů, pokud nebyla dohodnuta jiná dodací lhůta. Pokud je dodávka zpožděna nebo pokud objednávku nelze provést nebo ji lze provést pouze částečně, spotřebitel o tom obdrží oznámení nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez nákladů a má nárok na jakoukoli náhradu.
4. Po rozpuštění v souladu s předchozím odstavcem podnikatel okamžitě vrátí částku, kterou spotřebitel zaplatil.
5. Riziko poškození a / nebo ztráty výrobků spočívá na podnikateli až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo předem určenému zástupci, který je podnikateli oznámen, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Článek 14 – Transakce s dobou trvání: doba trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení:

1. Spotřebitel může kdykoli ukončit smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, a to při řádném dodržení dohodnutých pravidel pro ukončení a výpovědní lhůty nejvýše jeden měsíc.
2. Spotřebitel může ukončit smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, kdykoli na konci stanovené doby při řádném dodržení dohodnutých pravidel pro ukončení a výpovědní lhůty v délce nejvýše jednoho měsíce.
3. Spotřebitel může ve smlouvách uvedených v předchozích odstavcích:

a. zrušit kdykoli a nejsou omezeny na ukončení v určitém čase nebo v určitém období;
b) zrušit alespoň stejným způsobem, jakým je uzavřel;
c. vždy končí se stejnou výpovědní dobou, jakou si podnikatel stanovil pro sebe.

Prodloužení:

4. Dohodu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, nelze na určitou dobu mlčky prodloužit ani obnovit.
5. Na rozdíl od předchozího odstavce může být smlouva, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje na pravidelné doručování denního zpravodajství a týdeníku a časopisů, automaticky prodloužena o dobu určitou až tří měsíců, pokud spotřebitel může tuto rozšířenou smlouvu ukončit na konci prodloužení s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc.
6. Smlouvu, která byla uzavřena na dobu určitou a která se vztahuje i na pravidelné dodávky výrobků nebo služeb, lze mlčky prodloužit pouze na dobu neurčitou, pokud ji spotřebitel může kdykoli ukončit s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc. Výpovědní lhůta činí maximálně tři měsíce v případě, že se dohoda vztahuje na běžné, ale méně než jednou měsíčně, doručování denního, zpravodajského a týdenního tisku a časopisů.
7. Dohoda s omezenou dobou trvání na pravidelné doručování denního, zpravodajského a týdenního tisku a časopisů (zkušební nebo úvodní předplatné) nebude mlčky pokračovat a automaticky skončí na konci zkušebního nebo úvodního období.

Drahý:

8. Pokud má smlouva dobu trvání delší než jeden rok, může spotřebitel smlouvu ukončit kdykoli po uplynutí jednoho roku s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc, pokud přiměřenost a spravedlnost nebrání ukončení před uplynutím sjednané doby.

Článek 15 – Platba

1. Není-li ve smlouvě nebo v dodatečných podmínkách stanoveno jinak, musí být dlužné částky spotřebitele zaplaceny do 14 dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, nebo pokud lhůta na rozmyšlenou není stanovena, do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě smlouvy o poskytování služby začíná tato lhůta běžet dnem následujícím po dni, kdy spotřebitel obdržel potvrzení o smlouvě.
2. Při prodeji výrobků spotřebitelům nesmí být spotřebitel nikdy povinen ve všeobecných obchodních podmínkách platit více než 50 % předem. Pokud byla sjednána zálohová platba, spotřebitel nemůže uplatnit žádné právo týkající se provedení příslušné objednávky nebo služby (služeb) před uskutečněním stanovené zálohové platby.
3. Spotřebitel má povinnost neprodleně oznámit podnikateli nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených platebních údajích.
4. Pokud spotřebitel nesplní své platební povinnosti včas, poté, co byl podnikatelem informován o opožděné platbě a podnikatel poskytl spotřebiteli lhůtu 14 dnů, aby ještě splnil své platební povinnosti, po nezaplacení v této 14denní lhůtě bude dlužit zákonný úrok z částky, která je stále splatná, a podnikatel je oprávněn účtovat náklady na mimosoudní vymáhání, které mu vznikly. přinést. Tyto náklady na inkaso činí maximálně: 15 % z neuhrazených částek až do výše 2 500 EUR; 10% na následující € 2.500,= a 5% na další € 5.000,= s minimem € 40,=. Podnikatel se může odchýlit od výše uvedených částek a procent ve prospěch spotřebitele.

Článek 16 – Reklamační řízení

1. Podnikatel má dostatečně medializovaný reklamační řád a reklamaci vyřizuje v souladu s tímto reklamačním řádem.
2. Stížnosti na plnění smlouvy musí být podnikateli předloženy plně a jasně popsané v přiměřené lhůtě poté, co spotřebitel zjistil vady.
3. Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů ode dne přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelnou delší dobu zpracování, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů zprávou o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
4. Spotřebitel musí dát podnikateli alespoň 4 týdny na vyřešení stížnosti ve vzájemné konzultaci. Po uplynutí této doby vzniká spor, který je náchylný k urovnání sporu.

Článek 17 – Spory

1. Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, ke kterým se tyto všeobecné obchodní podmínky vztahují, se řídí výhradně nizozemským právem.
2. Spory mezi spotřebitelem a podnikatelem o uzavření nebo plnění smluv týkajících se produktů a služeb, které mají být dodány nebo dodány tímto podnikatelem, mohou být při řádném dodržení níže uvedených ustanovení předloženy spotřebitelem i podnikatelem důvěryhodným obchodům a mohou být předloženy prostřednictvím formuláře žádosti na https://help.trustedshops.com/hc/nl/requests/new
3. Spor bude řešen Výborem pro spory pouze tehdy, pokud spotřebitel nejprve podal svou stížnost podnikateli v přiměřené lhůtě.
4. Pokud stížnost nevede k řešení, musí být spor předložen Výboru pro spory nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy spotřebitel podal stížnost podnikateli, a to písemně nebo jinou formou, kterou určí výbor.
5. Pokud chce spotřebitel předložit spor Výboru pro spory, je podnikatel touto volbou vázán. Přednostně to spotřebitel nejprve oznámí podnikateli.
6. Pokud chce podnikatel předložit spor Výboru pro spory, bude muset spotřebitel do pěti týdnů od písemné žádosti podnikatele písemně uvést, zda si to také přeje nebo chce, aby se sporem zabýval příslušný soud. Pokud podnikatel nevyslechne volbu spotřebitele ve lhůtě pěti týdnů, je podnikatel oprávněn předložit spor příslušnému soudu.
7. Výbor pro spory bude rozhodovat za podmínek stanovených v předpisech Výboru pro spory. Rozhodnutí Výboru pro spory jsou přijímána prostřednictvím závazného poradenství.
8. Výbor pro spory se nebude zabývat sporem ani nepřeruší léčbu, pokud bylo podnikateli uděleno pozastavení platby, upadl do úpadku nebo skutečně ukončil svou podnikatelskou činnost, předtím, než byl spor projednán výborem na jednání a byl vydán konečný rozsudek.

Článek 18 – Doplňující nebo odchylná ustanovení

Dodatečná nebo odchylná ustanovení od těchto všeobecných obchodních podmínek nesmějí být v neprospěch spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalém nosiči dat.

Příloha I: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a vraťte jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

a. Komu: [ jméno podnikatele]
[ zeměpisná adresa podnikatele]
[ faxové číslo podnikatele, je-li k dispozici]
[ e-mailová adresa nebo elektronická adresa podnikatele]

b. Já/My* Vás tímto informujeme, že jsem/my* splnil náš souhlas týkající se
prodej těchto výrobků: [označení výrobku]*
poskytnutí tohoto digitálního obsahu: [označení digitálního obsahu]*
poskytování této služby: [označení služby]*,
zrušeno/odvoláno*

c. Objednáno dne*/přijato dne* [datum objednávky služeb nebo převzetí produktů]
d. [Jméno spotřebitele (spotřebitelů)]
e. [Adresa spotřebitele (spotřebitelů)]
f. [Podpis spotřebitele (spotřebitelů)] (pouze pokud je tento formulář předložen na papíře)

* Vymažte to, co neplatí, nebo vyplňte, co platí.

Moje kredity Duux
Košík
Váš košík je prázdný.
Pokračovat v nákupu 20,00 pro dopravu zdarma
Mezisoučet
0,00