Duux gratis verzending nederlandGratis verzending vanaf €20 binnen Nederland
Duux morgen in huisOp werkdagen voor 22:00 besteld morgen in huis
Duux gratis retournerenGratis retourneren binnen 14 dagen
Duux gratis verzending internationaalGratis internationale verzending vanaf €150

PRIVACYVERKLARING TEN BEHOEVE VAN KLANTEN EN WEBSITEBEZOEKERS

Duux Holding B.V., Duux B.V. en alle aanverwante ondernemingen (“Duux”) verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten en andere personen. Duux houdt zich bezig met het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en de verkoop van verschillende luchtbehandelingsproducten en het beheer en de doorontwikkeling van, en het verlenen van service bij, deze producten.

Duux hecht als onderneming veel waarde aan privacy. Zij verwerkt persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). In deze verklaring geeft Duux aan u informatie over hoe zij uw persoonsgegevens verwerkt en welke mogelijkheden u in dat kader heeft.

Onze contactgegevens

Duux is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die zij verricht met uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over deze verklaring of over de wijze waarop Duux met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u deze vragen stellen via onderstaande contactgegevens. U kunt via het genoemde e-mailadres eveneens verzoeken indien die zien op uw individuele rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waarover u verder in deze verklaring meer kunt lezen.

Duux B.V.
Veghelsedijk 2f
5406 TE Uden
[email protected]

Soort persoonsgegevens en doeleinden verwerking

Duux ontvangt uw persoonsgegevens doordat u deze aan haar verstrekt of doordat u gebruik maakt van de producten of diensten van Duux. Het verstrekken van de gegevens kan bijvoorbeeld gaan via een online contactformulier, via een gebruikersapp, per e-mail, per post of via (telefoon-)gesprekken. Het verstrekken van persoonsgegevens door gebruik van de producten kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens die ons bereiken doordat uw apparaat contact maakt met het internet of doordat het apparaat automatisch een technische melding doet, bijvoorbeeld bij een crash. Voor bezoekers van de website geldt aanvullend dat persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt gedurende uw bezoek aan onze website.

Duux kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

-technische gegevens, waaronder het merk van het apparaat waar de app op geïnstalleerd is, model, besturingssysteem, IP-adres, naam van het apparaat en account_ID;
-NAW-gegevens, waaronder voornaam- en achternaam, adresgegevens en woonplaats;
-contactgegevens, waaronder telefoonnummer en e-mailadres;
-financiële gegevens, waaronder uw rekeningnummer, de tenaamstelling van de rekening en ander gegevens in het kader van betalingen;
-overige persoonsgegevens die actief door u worden verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op de website of in de app of door het noemen van gegevens in correspondentie of een gesprek

Duux zal deze en andere persoonsgegevens kunnen verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het leggen en onderhouden van contact;
 • het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • het verwerken van orders en het leveren van producten;
 • het verlenen van diensten behorende bij haar producten, waaronder het aanbieden van een gebruikersapp;
 • het onderhouden en de doorontwikkeling van bestaande producten en diensten, waaronder het platform en de gebruikersapp, en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
 • het analyseren van het gebruik van haar website en andere communicatiekanalen;
 • het voeren van een juiste administratie en intern beheer, inclusief financiële administratie zoals facturering en het innen van betalingen;
 • het voldoen aan en nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van verplichte informatie aan klanten;
 • het controleren en beveiligen van haar online omgevingen en diensten;
 • het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
 • het onderhouden van het klantennetwerk en het doen van relatiemanagement;
 • marketing-, sales- en communicatie-activiteiten, zoals online marketing en advertising of het versturen van een nieuwsbrief of reclamefolder.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Deze rechtsgronden zijn:

Toestemming

De door u verleende vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming om te mogen verwerken voor een of meer specifieke doeleinden (bijvoorbeeld via een opt-in systeem om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken om u een digitale nieuwsbrief toe te mogen sturen). Als Duux persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken (in het geval van de e-maildienst, door u af te melden). Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen

Het op uw verzoek verstrekken van een offerte of kostenopgave van producten die uw interesse hebben, voordat de koopovereenkomst formeel is gesloten.

Uitvoering van een overeenkomst

De verwerking van persoonsgegevens is in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld het verwerken van uw adresgegevens om een product af te kunnen leveren of het verwerken van uw contactgegevens om u een bevestiging te kunnen sturen.

Wettelijke plicht

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke plichten die op Duux rusten als verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld het bewaren van betaalgegevens ter controle van onze administratie).

Belangenafweging

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Duux of van een derde (bijvoorbeeld het bewaren van communicatie over een product of de afwikkeling van een klacht of retourzending of het kunnen voeren van een marketing- of salescampagne).

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Duux zal u informeren wanneer het noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die door Duux verwerkt moeten worden op grond van:

 • een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. Veelal zal dit betekenen dat Duux met u geen overeenkomst kan sluiten, haar overeenkomst met u moeten beëindigen en/of haar overeenkomst met u niet (volledig of correct) kan uitvoeren. In iedere fase van de uitvoering van de overeenkomst tussen Duux en u kan om aanvullende persoonsgegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze persoonsgegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen

Duux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor Duux deze heeft verzameld en vastgelegd. Daarbij zal Duux altijd moeten voldoen aan een eventueel van toepassing zijnde wettelijke bewaarplicht. Wanneer er meerdere gronden of redenen zijn waarom Duux persoonsgegevens van u bewaart, dan zal altijd de langste bewaartermijn worden aangehouden.

Via het webportaal kan een klant toegang krijgen tot een beheeromgeving waar zelfstandig zaken zijn in te stellen en wijzigen. In uw account bewaart Duux uw persoonsgegevens en uw bestelgeschiedenis. Duux bewaart de gegevens in uw account zolang u actief klant bent. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart Duux uw persoonsgegevens twee jaar.

Als u heeft aangegeven dat Duux u op de hoogte mag stellen van ontwikkelingen, (nieuwe) producten of diensten en andere wetenswaardigheden, dan bewaart Duux uw persoonsgegevens tot uw afmelding, waarna uw gegevens binnen vier weken verwijderd zullen worden.

Als u een order plaatst bij Duux, dan bewaart Duux uw persoons gegevens 7 jaar volgens het wettelijke bewaartermijn.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Uw persoonsgegevens zullen mogelijk aan andere ontvangers worden verstrekt, mits daarvoor een gegronde reden is welke past bij het doel waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt en voor deze verstrekking een grondslag aanwezig is.

Uitvoering van de overeenkomst

Zo kan Duux uw persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit noodzakelijk of wenselijk is om de door u gegeven koopopdracht op juiste wijze uit te voeren en na te komen. Zo kan Duux in het kader van de verwerking van de order of het afwikkelen van de betalingsverplichting gegevens met derden delen. Denk bijvoorbeeld aan de post- of pakketbezorger of aan een incassobureau.

Wettelijke plichten of vereisten

Duux deelt uw persoonsgegevens als zij van mening is dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties. Zo kan een opsporingsdienst een verzoek indienen tot het verkrijgen van gegevens of dient Duux op basis van een wettelijke plicht bepaalde zaken proactief te melden bij instanties.

Overige noodzakelijke doeleinden

Duux kan persoonsgegevens aan derden verstrekken zodat zij deze gegevens voor Duux kunnen verwerken, op basis van instructies van Duux en in overeenstemming met het privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen voorgeschreven door Duux. Onder deze derden verstaat Duux onder meer haar platform- en appbeheerder, e-mailleverancier, data-analysebedrijf en haar bedrijfspartner in online adverteren.

Uw toestemming

Met uw toestemming kan Duux al dan niet op uw verzoek uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit geldt slechts voor gevallen waarbij duidelijk is dat uw toestemming ziet op specifieke persoonsgegevens en derden.

Wanneer een partij kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG, zal Duux met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Derden aan wie Duux uw gegevens verstrekt zijn op basis van de AVG zelf verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van deze gegevens.

Doorgifte

Duux tracht doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties te beperken tot een absoluut minimum. Wanneer hiervan sprake is door een van de externe partijen waarmee Duux samenwerkt, zal de overeenkomst die Duux met hen sluit passende waarborgen verlangen, veelal het moeten hanteren van EU-modelcontracten, voor zover er geen sprake is van een adequaatheidsbesluit voor het betreffende derde land.

Beveiliging persoonsgegevens

Duux heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking zoals misbruik, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde toegang tegen te gaan. Dit zijn enerzijds preventieve maatregelen: maatregelen die voorkomen dat een dreiging of inbreuk leidt tot verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking. Anderzijds heeft Duux detectieve en repressieve maatregelen genomen: maatregelen die, wanneer verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking onverhoopt toch plaatsvindt, het incident zo snel mogelijk detecteren en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperken. Ook heeft Duux herstelmaatregelen en correctieve maatregelen genomen voor het geval onverhoopt verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking plaatsvindt.

Privacyrechten

Op grond van de privacywetgeving heeft u verschillende individuele rechten waarop u een beroep kunt doen. Het betreft het recht op inzage/kopie, het recht op rectificatie/correctie, het recht om persoonsgegevens te laten wissen (het ‘recht om vergeten te worden’), het recht op beperking van de op u betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Duux niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een beroep op één van voornoemde rechten. Binnen een maand nadat Duux een verzoek van u heeft ontvangen waarbij een beroep wordt gedaan op één van voornoemde rechten, zal Duux u informeren. Daarbij zal Duux bijvoorbeeld aangeven of aan het verzoek gevolg gegeven is of dat de beoordelings- en reactietermijn van een maand verlengd moet worden. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u ondanks de zorgvuldige aanpak van Duux op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 21 juni 2023 en kan worden gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd. Dat sprake is van een wijziging zal duidelijk kenbaar worden gemaakt.

Cookiesverklaring

In aanvulling op voorgaande privacyverklaring, geldt onderstaande cookiesverklaring. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Duux gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Duux gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om het websitegebruik te kunnen analyseren en de website te kunnen optimaliseren.

Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Dit zijn cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin Duux u uitlegt waarom zij cookies gebruikt. Derden die ook cookies plaatsen op onze website zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven, zoals Google en Facebook.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Mijn Duux Credits
Winkelmand
Je winkelmand is leeg.
Besteed nog 20,00 voor gratis verzending
Subtotaal
0,00